Lijst van actief beleid

Naam Type Toestemming van de gebruiker
Gebruikersvoorwaarden & privacy statement Privacybeleid Alle gebruikers

Samenvatting

Contactgegevens
Nederlandse Transplantatie Stichting
Haagse Schouwweg 6a
2332 KG Leiden
www.transplantatiestichting.nl

Meer informatie
Als u meer informatie wenst over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris gegevensbescherming van de NTS door een e-mail te sturen naar privacy@transplantatiestichting.nl. Deze medewerker let erop dat wij ons houden aan de wetten en regels over privacy en over bescherming van persoonsgegevens.

Volledig beleid

NTS Gebruikersvoorwaarden

Scholing 'Het Donatiegesprek | Versie 2.0, 17 maart 2021

Lees deze gebruikersvoorwaarden aandachtig door voordat u de website en de leeromgeving voor de e-learningmodules (hierna: kortweg e-learningmodules) gebruikt. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van de verschillende e-learningmodules en de bijbehorende scholingsmaterialen.

Art 1 Toepasselijkheid

 1. De website en de e-learningmodules (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt u beschikbaar gesteld door de Nederlandse Transplantatie Stichting (hierna: NTS) te Leiden en wordt beheerd door Avetica B.V. Door gebruik te maken van de website en/of e-learningmodules gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. 
 2. Alleen (medisch) professionals die op enigerlei wijze te maken hebben met donatie zijn gerechtigd om toegang te krijgen tot deze website en de daartoe behorende scholingsmaterialen.
 3. Bij gebruik van de website en e-learningmodules zijn steeds de op dat moment geldende gebruikersvoorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

Art 2 Gebruik van de website

 1.  Deze website wordt u uitsluitend aangeboden voor scholingsdoeleinden.
 2. Het is in ieder geval niet toegestaan om de website en/of de e-learningsmodules te gebruiken met het doel om:
  1. de NTS, de overige gebruikers of andere derden te hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website en/of e-learningmodules en/of de achterliggende programmatuur aan te tasten
  2. de rechten van de NTS of van derden aan te tasten
  3. in strijd te handelen met de geldende wet- en/of regelgeving>
  4. in strijd te handelen met de andere regels in deze gebruiksvoorwaarden waaronder de regels omtrent de door u aan te leveren (account) gegevens

Art 3 Accountgegevens

 1. U krijgt toegang tot de website en de daartoe behorende scholingsmaterialen via een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan uw wachtwoord openbaar te maken of aan iemand te verstrekken.
 2. Het is alleen toegestaan om een account aan te maken met correcte en volledige gegevens van u zelf en via dit account in te loggen.
 3. Als u het vermoeden heeft dat uw inloggegevens bij een onbevoegde derde bekend zijn dient u ons op de hoogte te stellen en uw wachtwoord te wijzigen

Art 4 Bevoegdheden NTS

 1. Indien de gebruiker zich niet houdt aan de regels in de gebruikersovereenkomst of als de NTS oordeelt dat dit om andere redenen nodig is, dan kan de NTS te allen tijde zonder opgave van redenen in ieder geval:
  1. accountgegevens aanpassen, wijzigen of verwijderen
  2. u de verdere toegang tot de website en/of e-learningmodules en de daarop aangeboden diensten ontzeggen
 2. De NTS behoudt zich daarnaast het recht voor, om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen aan deze website, daartoe behorende scholingsmaterialen en/of deze gebruikersvoorwaarden.
 3. NTS is gerechtigd de beschikbaarheid van de website en/of e-learningmodules op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud.

Art 5 Aansprakelijkheid

 1. De NTS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van uw activiteiten op de website en voor onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van uw inloggegevens.
 2. Ondanks de aandacht die de NTS besteedt aan de website en e- learningsmodules en de beveiliging daarvan kan de NTS er niet voor instaan
  1. dat de informatie hiervan altijd juist, volledig en actueel is
  2. dat de website en/of e-learningsmodules continue beschikbaar zijn en een ongestoorde werking ondervinden
  3. dat uw gegevens niet onbevoegd en/of onrechtmatig worden gebruikt of ongewild worden aangetast of verloren gaan dan wel onrechtmatig of onbevoegd worden ingezien door anderen als gevolg van een beveiligingsinbreuk NTS sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van NTS.
 3. Deze website en/of e-learningmodules bevatten hyperlinks naar websites van derden. De NTS kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de werking en inhoud van deze websites en de gevolgen van uw activiteiten op deze sites. 
 4. U als (medisch) professional bent en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw (medisch) handelen. U kunt dit materiaal niet gebruiken als rechtvaardiging van uw handelen.

Art 6 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en/of e-learningmodules, waaronder mede begrepen de auteursrechten, op alle teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, en andere werken en materialen, zijn eigendom van de Nederlandse Transplantatie Stichting.
 2. NTS verstrekt u een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website en e-learningmodules met inachtneming van de wet en de gebruikersvoorwaarden te gebruiken.
 3. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NTS strikt verboden om:
  1. een kopie van (een gedeelte van) de website en/of de daartoe behorende scholingsmaterialen te maken en/of, al dan niet gebundeld met eigen diensten te her verkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken (hieronder vallen dus ook alle teksten, afbeeldingen en video’s); en
  2. (een gedeelte van) de website en/of de daartoe behorende scholingsmaterialen te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, training, presentatie of website van iemand anders).

Art 7 Privacy

 1. Bij het aanmaken van een account wordt vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, verwerkt en hier stemt u ook mee in. NTS zal uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen overeenkomstig de Privacyverklaring. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via privacy@transplantatieschting.nl. Meer informatie vindt u in de Privacyverklaring.

Art 8 Toepasselijk recht

 1.  Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website en/of e-learningmodules, de gebruikersvoorwaarden en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.


NTS Privacy statement

Scholing ‘Het Donatiegesprek’Versie 2.0, 17 maart 2021

U wilt een scholing volgen in het kader van de Kwaliteitsstandaard Donatie. Om dat mogelijk te maken verwerkt de Nederlandse Transplantatie Stichting (hierna: NTS) uw persoonsgegevens. De NTS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de leeromgeving 'Het donatiegesprek’. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw gegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. 

Voor welke doelen gebruiken wij uw gegevens?We gebruiken uw gegevens (1) voor het aanbieden van scholing aan u als (medisch) professional, (2) om met u een gebruikersovereenkomst aan te gaan, (3) om u accreditatiepunten toe te kennen via PE-online, (4) voor het verstrekken van gegevens t.a.v.de status van deelnemers en (5) om een zakelijke relatie te onderhouden. 

Welke gegevens gebruiken we?
We verwerken algemene persoonsgegevens. Het gaat om uw naam, e-mailadres, functie, afdeling en ziekenhuis. Wij gebruiken uw BIG-nummer of registratienummer van de beroepsvereniging. Daarnaast verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe u onze leeromgeving en e-learningmodules gebruikt.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens tot 3,5 jaar na livegang van het ‘Scholing Donatiegesprek’ (juni 2020)

Op welke ‘rechtsgrond’ verwerken wij uw gegevens? 
De NTS verwerkt uw gegevens omdat u deelneemt aan de scholing over het donatiegesprek. De NTS verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoer van een (gebruikers)overeenkomst.  

Met wie delen we uw gegevens?
Avetica B.V. en Traintool B.V. krijgen inzicht in uw gegevens voor het technisch beheer en hosting van de scholing ‘Het donatiegesprek’. Daarnaast krijgen zij inzage indien u gebruikmaakt van de support.  

kijk voor meer informatie over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens op https://avetica.nl/privacyverklaring/ en https://www.faculty.nl/nl/privacy.  
Wij delen uw resultaatgegevens met PE-online voor het toekennen van uw accreditatiepunten. 
In sommige gevallen delen wij uw voortgangsgegevens op de e-learningmodules met uw werkgever. 

Wat zijn uw rechten?
U mag uw gegevens bekijken of wijzigen. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van (een deel van) uw gegevens (of voor een bepaald doel). U kunt vragen om uw gegevens gedeeltelijk of volledig te verwijderen. Wilt u dat we uw gegevens doorgeven? Ook dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. 
Heeft u een klacht over hoe we omgaan met uw gegevens? We helpen u graag om een oplossing te vinden. Komt u er toch niet uit met ons? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u vinden hoe u een klacht indient. >

Wilt uw meer weten over de bescherming van uw gegevens? 
Dan kunt u contact opnemen met de >Functionaris gegevensbescherming van de NTS. Dat kan door een e-mail te sturen naar privacy@transplantatiestichting.nl. Deze medewerker let erop dat wij ons houden aan de wetten en regels over privacy en over bescherming van persoonsgegevens.